AKTUALITY
GEOPORTÁL

OBECNÍ ÚŘAD
ZAJÍMAVÉ ODKAZYJAKÉ BUDE POČASÍ ?
 

1) Oficiální název :
    - Obec Jindřichovice

2) Důvod a způsob založení :
    - ze zákona č.128/2000 Sb. o obcích, v plném znění

3) Organizační struktura :
    Starostka obce
    Místostarosta obce
    Zastupitelstvo obce - 7 členů
       - kontrolní výbor - 3 členové
       - finanční výbor - 3 členové
    Kulturní komise
    Obecní úřad

4) Kontaktní údaje obce

    4.1 Kontaktní poštovní adresa :
    Obecní úřad obce Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice

    4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu :
    Obecní úřad obce Jindřichovice, Jindřichovice 232, 358 01 Kraslice

    4.3 Úřední hodiny :
    PO : 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00
    ST : 8:00 - 12:00, 13:00 - 17:00

    4.4 Telefonní čísla :
    Obecní úřad - 352 695 073, 352 695 206
    Starostka obce - 725 051 011
    Místostarosta obce - 606 783 155

    4.5 Číslo faxu :
    352 695 206

    4.6 Adresa internetové schránky :
    www.obecjindrichovice.cz

    4.7 Adresa e-podatelny :
    urad@obecjindrichovice.cz

    4.8 Další elektronické adresy :
    Datová schránka - dmxa7sw

5) Účet :
    - ČSOB, a.s. - číslo účtu : 212438899/0300
    - platby lze též uhradit v hotovosti na obecním úřadě.

6) IČO :
    - 002 59 373

7) DIČ :
    - CZ00259373, obec Jindřichovice je plátcem DPH

8) Rozpočet :
    - Rozpočet na rok 2019
    - Rozpočet na rok 2018
    - Rozpočet na rok 2017
    - Rozpočet na rok 2016
    - Rozpočet na rok 2015
    - Rozpočet na rok 2014

9) Žádosti o informace :
    - e-podatelna

10) Příjem žádosti a další podání :
1) Žádost o informace se přijímá na obecním úřadě v úředních hodinách. Žádost může být podána ústně nebo písemně.
2) V případě, že je žádost podána ústně, zástupce obecního úřadu, který žádost přijal, ji ústně vyřídí. O takovém vyřízení žádosti se neprovádí písemný záznam.
3) V případě, že je žádost podána písemně (včetně žádosti podané elektronickou poštou nebo faxem), musí splňovat minimálně tyto náležitosti :
- komu je žádost určena,
- jaká konkrétní informace je požadována,
- kdo žádost podává.
4) Ostatní žádosti a podání se přijímají na obecním úřadě v úředních hodinách.
Lhůty pro vyřízení žádosti :
1) Poskytnutí požadované informace od přijetí podání nebo upřesnění žádosti :
- do 15 dnů (s možností prodloužení o 10 dnů).

Tyto lhůty lze ze závažných důvodů prodloužit na zákonem stanovený maximální počet dní (uvedený v závorkách) s tím, že žadatel je o prodloužení lhůty informován (§14 odst.5, §20 odst.3 zákona).
2) Nevztahují-li se požadované informace k působnosti obecního úřadu či obce jako právnické osoby, žádost je odložena a tato skutečnost žadateli sdělena (§14 odst.3 písm.b) zákona) - do 3 dnů od odložení.
3) Je-li žádost nesrozumitelná nebo formulovaná příliš obecně, je žadatel vyzván k jejímu upřesnění (§14 odst.3 písm.a) zákona) - do 7 dnů od podání.
4) Podání odvolání žadatelem po obdržení rozhodnutí o odmítnutí informace nebo po marném uplynutí lhůty pro vyřízení žádosti (§16, odst.2 zákona) - do 15 dnů.
5) Rozhodnutí odvolacího orgánu od předložení odvolání povinným subjektem - do 15 dnů.
6) Upřesnění nesrozumitelné nebo obecně formulované žádosti na výzvu obecního úřadu (§14, odst.3, písm.a zákona) - do 30 dnů od doručení výzvy.
11) Opravné prostředky :

    Příjem a vyřízení odvolání
1) Způsob odvolání a jeho obsah :
- odvolání se podává písemně hnědou doručenkou na adresu obecního úřadu.

- odvolání musí obsahovat popis žádosti o podání informace, které nebylo vyhověno, datum a místo podání, odůvodnění odvolání, podpis a bydliště žadatele.
2) Odvolání rozhoduje :
a) zastupitelstvo obce - jedná-li se o informace spadající do samostatné působnosti obce

b) krajský úřad - jde-li o informaci spadající do přenesené působnosti
  O odvolání je nutné rozhodnout do 15 dnů od předložení rozhodujícímu subjektu. Pokud rozhodující subjekt v uvedené lhůtě o odvolání nerozhodl, má se za to, že vydal rozhodnutí, kterým se odvolání zamítá a napadené rozhodnutí potvrdil. Rozhodnutí o odmítnutí žádosti o poskytnutí informace je přezkoumatelné soudem.

12) Formuláře :
    - Žádost o poskytnutí informací (formát Word)

13) Návody na řešení nejrůznějších životní situací :
    - všechny návody na řešení situací lze najít na portále veřejné správy České republiky : http://portal.gov.cz

14.1 Nejdůležitější používané předpisy :
    - Ústavní zákon č. 1/1993 Sb., Ústava České republiky, ve znění pozdějších předpisů,

    - Ústavní zákon č. 2/1993 Sb., o vyhlášení LISTINY ZÁKLADNÍCH PRÁV A SVOBOD jako součásti ústavního pořádku České republiky,

    - Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů,

    - Zákon č. 106/1999 Sb., o svobodném přístupu k informacím, ve znění pozdějších předpisů,

    - Zákon č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů,

    - Zákon č. 200/1990 Sb., o přestupcích, ve znění pozdějších předpisů,

    - Zákon č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů.

    - úplné znění právních předpisů je dostupné na adrese : http://aplikace.mvcr.cz/sbirka-zakonu/.

14.2 Vydané právní předpisy :
    - právní předpisy obce jsou dostupné na internetových stránkách obce, odkaz zde,

    - právní předpisy obce a jejich evidence jsou k nahlédnutí na obecním úřadě.

15) Sazebník úhrad za poskytování informací :
PoložkaSazba
hodina práce (účtuje se každých započatých 30 min.)60,-Kč
výtisk z tiskárny počítače (formát A4)2,-Kč
fotokopie existujícího dokumentu (oboustranná A4)3,-Kč
fotokopie existujícího dokumentu (jednostranná A4)2,-Kč
disketa15,-Kč
paušál provozních nákladů (materiál, energie, telefony)15,-Kč
poštovnédle skutečně vynaložených nákladů
ostatní nákladydle skutečně vynaložených nákladů

16) Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb. :
    - Výroční zpráva za rok 2018 podle zákona č. 106/1999 Sb.
    - Výroční zpráva za rok 2017 podle zákona č. 106/1999 Sb.
    - Výroční zpráva za rok 2016 podle zákona č. 106/1999 Sb.
    - Výroční zpráva za rok 2015 podle zákona č. 106/1999 Sb.
    - Výroční zpráva za rok 2014 podle zákona č. 106/1999 Sb.

17) Seznam organizací :
    - obec žádnou organizaci nemá.

 
Info o seminářích

INFORMACE O OBCI
INFORMACE O OSADÁCH
ZNAK a VLAJKA OBCE

AKTIVITY